Klachtencommissie

Wat is de klachtencommissie en hoe is die samengesteld?   

Vanuit IPCO bestaat er een regeling voor de behandeling van klachten van leerlingen en hun ouders over basisscholen. Deze regeling beoogt vanuit de eigenheid van IPCO een kwaliteitsvolle klachtenbehandeling. 

De beoordeling van individuele klachten gebeurt door een klachtencommissie. Onbevooroordeeld, objectief en op vertrouwelijke wijze zal die commissie alle ontvankelijke klachten inhoudelijk verder onderzoeken. Ze betrekt daarbij alle partijen, dus ook het aangeklaagde bestuur.

De klachtencommissie van IPCO bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties.

Hoe gaat de klachtencommissie te werk en wat mag ik verwachten?   

Fases

De klachtenprocedure bestaat uit twee fases:

  • informele fase: de leerling en zijn ouders kunnen hun ongenoegen in onderling overleg proberen op te lossen via de interne kanalen van het betrokken bestuur
  • formele fase: pas wanneer de ongenoegens na het lokale overleg blijven bestaan, kunnen de leerling en zijn ouders zich onder bepaalde voorwaarden tot de Klachtencommissie wenden.

Indien een klacht formeel bij de klachtencommissie wordt ingediend, zal deze inhoudelijk niet kunnen worden behandeld op dat niveau zonder dat vooreerst de informele fase wordt uitgeput. De klacht zal in voorkomend geval terug naar dat lokale niveau worden gebracht.

Op elk moment kunnen de betrokkenen overgaan tot bemiddeling (ook gekend als “mediation”).

Blijven de ongenoegens na het lokale overleg toch bestaan, dan kunnen de leerling en zijn ouders zich tot de klachtencommissie wenden.

Beoordeling

De klachtencommissie kan de gedragingen en beslissingen waarover onvrede bestaat enkel beoordelen. De klachtencommissie is geen rechter en kan daarom geen verplichtingen, sancties of schadevergoedingen opleggen. Ze kan alleen maar je ontevredenheid beluisteren en mogelijke oplossingen adviseren.

Omdat de Klachtencommissie geen rechter is, kan je ook niet in beroep gaan tegen haar beoordeling.

Over welke klachten en ongenoegens gaat het?   

Je klacht kan gaan over handelingen of beslissingen die worden genomen of net niet worden genomen en kunnen worden toegerekend aan het bestuur. Het kwaliteitsbeleid vormt daarbij het uitgangspunt.

Wat behandelt de klachtencommissie niet?

  • klachten rond geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag door werknemers (bv. leerling-stagiairs)
  • klachten waarvoor al een interne beroepsprocedure (zoals voor tucht) of een externe beroepsmogelijkheid (bv. bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur en de Commissie Inzake Leerlingenrechten) bestaat
  • klachten over feiten van meer dan zes maanden geleden
  • klachten die gaan over het algemeen beleid van de overheid of de geldende regelgeving
  • klachten die het onderwerp vormen van een lopende gerechtelijke procedure
  • klachten over het functioneren van een personeelslid (bv. leraar) dat kadert in de ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid van het bestuur
  • klachten waarbij de leerling of de ouders kennelijk geen enkele poging hebben gedaan om van het bestuur genoegdoening te krijgen
  • klachten die kennelijk ongegrond zijn, kennelijk niet serieus zijn bedoeld of buiten het toepassingsgebied van de klachtenregeling vallen

Wie kan klacht indienen?  

Als ouder of leerling van een IPCO school kun je klacht indienen bij de klachtencommissie. Je moet daarvoor wel een persoonlijk en rechtstreeks belang kunnen aantonen. Je kan geen anonieme klacht indienen.

Klacht indienen kan via het contactformulier op deze website.

Begrijpelijk hebben ook grootouders soms bezorgdheden over de school van hun kleinkind(eren). Als grootouder kun je echter geen klacht indienen bij de klachtencommissie. Je bespreekt je bezorgdheid best met de ouders van je kleinkind(eren). De ouders kunnen dan verdere stappen nemen.

Ook als leraar of directie kun je geen klacht neerleggen bij de klachtencommissie.

Close