Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers

Als OKO zijn wij een overlegplatform waar de kleinere koepels van het vrij gesubsidieerd onderwijs elkaar ontmoeten met het oog op een gezamenlijke vertegenwoordiging in diverse beleidsorganen van de Vlaamse Overheid, zoals de Vlaamse Onderwijsraad, het Overkoepelend Onderhandelingscomité, het Centraal Paritair Comité of de Kamer van Beroep.

In het Memorandum van het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers van juni 2024 willen we aan de toekomstige regering vragen om zich over onze bezorgdheden te bezinnen en er een open dialoog over te voeren. De integrale tekst kan u hier lezen.

Inhoudelijk vertegenwoordigen wij verschillende strekkingen in het onderwijsveld. Gemeenschappelijk hebben we, naast onze beperkte verspreiding, vooral een specifiek of geprofileerd aanbod met een eigen pedagogisch concept en/of gezindheid, specifieke opleidingen en eigen vormen van schoolbestuur. Tevens streven wij voor onze scholen een grote autonomie en het recht op verscheidenheid na.

Onze scholen vinden hun reden van bestaan in de bewuste keuze van ouders, leerkrachten, leerlingen en cursisten voor specifieke kenmerken. Samen bieden de 4 betrokken verenigingen van schoolbesturen onderwijs aan op verschillende niveaus en in diverse onderwijsvormen: van kleuterschool tot volwassenenonderwijs. Er is zowel gewoon als buitengewoon onderwijs vertegenwoordigd.

OKO omvat vier scholenkoepels:

*   Federatie Steinerscholen (Steinerscholen)

*   Vlaams Onderwijs Overlegplatform (VOOP)

*   Raad van inrichtende machten van het protestants-christelijk onderwijs (IPCO)

*   Federatie van onafhankelijke, pluralistische, emancipatorische methodescholen (FOPEM)

Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO)         www.oko.be

Paul Buyck
p/a Gitschotellei 188
2140 Antwerpen
0478 74 20 69

Close